* 

NoTitle


,,,,,,,,,:,,,,,::,:,,,,,.,.,..,+:=;BAASU   ..,..,....,,.,...,...,,,,.,,,... .
,. ,.... . . .  .. .  ,:      MMM;    :   . ... ..,. .   . .,
,..... ....,. .  ... ...:+A,,  UM:S UUEAMMMMME:  : .   . ,, ..,,,::,,,,,
..,. .   .....,......, ;, .:MMMM+MMMMMMMMAMMMMMB+S= ,    . ,,,::,::,,,,,,
:.,,,.. ,,..,,,,.,:.   EBAMUBUMMMMMMMMMMMMAMMMMMMMMMMAE ,,,,,:,,..,,..,:,,:,
,....,,,,,.,,,:,,,. , .=SMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMAMMMMMMMMM  . .....,,..,,.,,,:
,....,.....,  .;  ,;BMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMAMA.E ,:: .......,.,,,,,,,,
,,.,..,... ...,,. ,.+MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMAB=; ; ;EU+ :..,,........ :
,,,,,....,.,,.:,. :,SMBMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMUS :. SM,;;E..,...,.,,.,,,
,...,,...,,. .:  .=AAUAMMMMAMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMA E , UM :+ .,,,. ,.,,::
,.,..,;,,.,,:,, ::MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMUMMMMM .M ,S  .,,,..:,::
,,,,.. .,...,;  =EMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM+MMEMME U: ...,,,.,,..,,
,....,.....,..= : :UBBMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMUMM  :A ..,,,.,....,,
,,.,.,. ,. ,,:...:UAASBMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMAUMM . B......,.,.,,,
,,..,,,,,..,.; . EMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM+BMMM .., ,...,,..,...,
,....,..,. ,=E . SMMMMAAAMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMU+MSMS =..... ,.....,,
,.,.,,,,.,.+=M .  E=MMB..MUBMMAEBMM  =+;UMMMMMMMMAMMMABAMM+; ,, .,,:,...,.,
,,,..,,,,, =,,U ..UM      +B:  .MAMUUUAMMMMMMMMMAMM+MAM+ , . . .., ...,.,
.,..., ...,:. S  : :=AMS;  MMMMMMMMMMMMMMMUAAMMMAMMMMMMMMMS: :  ..: .. .,. :
,,.,.:.., ,; E; ,. BMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMAMMMMMMAAMM  ,.,... . ....,:
,.,....,. ; SUS;MMM  ;BMMM++MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMAMMMMMAMAUMM= ,,..... .... ..
. , .,...,, U.= MMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMAMMMMMM.= .....,..,,.,.,
,.., .... .. , UMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMAMMMAAMM=.,. .,.,.. .,,,
,... .,..,.. , ,EMMMMMMMMM;UMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMBBAMMU;:  ,.,. ,,,.... ...
,......,.,.,... AMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMU  .,.,,:,,:,.. .,,,.
.... ... . ,:... UMBBMMMMM; MMMMA AMMMMMMMMMMMMMMMMAMSM ..,,.,,,:,  ,., .. .
,,,. ,..,,...,,. .M+BMMMMM  UMMBMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM  ...,.:,..,,  .... ...
,.  .. ...,..  UUAAMMMMM  SMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM= ,.... .. ..,,.  .  ..
,.., .,......,,. , MMMMAMMB=MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMAAU ...,.. ...,..,:,.,, :,,,
,.,...,... ..,,., +MMMAMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMAMM ,,.....,..... ...  . ..
... .. . ... , ,MMMMMMU= ;BMMMMMMMMMMMMMMMMMMABMSM  ..  ........,.   ..
... ,..,.,.. .   :MMAMMMSU,==   . MMMMMMMMMAAMMMSM;  . ....,.,,.,,..,. ..
.. .,.. ....+E= , :MMMAUMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMAAMMMMSMMM,. ... . ..,..,,. ,...
.... . . ..  U;:A; BMMMMEUMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMS  .:.,. , ...,.,,...,,,
,.. ,.,.,.. ,.U :MM  AMMMUAABUUMAMMMMMMMMMMMMMAMBMMMAM=  ,.  .,..,,.. ., ...
., ,.. . .. :;BMB   AMMMAAMMAMMMMMMMMMMMMMMMMMAMMMMMM=.., .,. . ..., ,.....
,. ..,..,.. .. :, ,.  AMMMMMMMMMMMMMMMMMMUAU MM,.MMABU ... ,:... . ......,,,
,..  . ..,..   . .. EMMMMMMMMMMMMMMMMU+E  MM;    . ..... ..,..... .
,.,,...,..,,...,.,...,...  +UMMMMMMMMM ;   ;   ..,... . ... . .. . ,....,
,.,,., ,.. ,,..  . .,. .         .BM:;=    ..  . , .. ...... ,.,
,,,. ..,,.,.,,.:,,.,. . ....,..     AMMM. ..,.,, .. ..... .... .,. .. .
... .,,..,.,,:,.,... . ,,.. .,.    ;MMMU  ... ... .  . . , .. ,.., .,, .
,,,...,.,.,.:..,:.,,::,,....,.,..:+BMA;    .,.,.,.,.,:,. . ., ,.. .. ..: . ,
, , : .,..,.. . .       .    .   .   . .  . ..... . , ,.,,. ,
,.,.. .... ..., .... . . ..... . . . ...,... . .....,... ... ....,. , .,.,

11:00 AM PDT: Your blog is currently being converted to a new-and-improved version of Blogger.

Please bear with us. It should be back in a couple hours.

<< ET phone home

bottes


à fleurs en italique

7XXX7XSSS22SX22SXS22222aa2SS22SSS2SSS22S2222222222222SSSSSSSSSSSSSSSSS2222aSSSSSSS222S2SSS22222222S22SS222SSSSSSSSSXSSSS2SS22SS2SXSSSSSSXXXXXSXXXXX7XX
7XSSSS2SXSSSS22222222222222222222SS22SS22222222aa222a22SSSSSSSSSSSSSSXSSSS22SS2a2S2S22S2222222a22aaaa2222S222222222S222S2S22SS22SSSS2SSSS2SXSSXXXXXXXX
XSSS222SX22SS2S2SS22a22222222aa22222222a222222aa2aaa222222SSSSSSSSSSSSSXSSSSSSS2222222222222a222222222a22S22222S22222222a22a2S2S222SS2SSSSSSSSSXXSSXXX
SSSXS22SSS22S22222222SSS2222222S222S22222aaa22222222X222222a2S222S22SS2S2SX7XXXX77r;;7XXXXXX2222aaa222a2S2222222222222222aa222222222SSSSSSSXSSSXXXXXX7
SS22SSSSSS22Sa22222S22S22a22a2SSa222a222222aaa2222222aa2222SXXXX;ii:iirrr;irr;iirXS2XrrXr;rr;;X2a2222222222a2222222S2a222222222222222222SS2SSSSXXXXXXX
SSS222SS22a2Sa222222222aa222a222a2aaaaaa2222aaa2S2222a22222Srr;i;a082X2r:0MMMMMMMMMMMMMMMMM@0ZX;iX22222222222222aaa2222a222222222222222SS22SSXSSXXSXXX
SSS222222aaaa22aaaaa222a222a222222222a2222a22222a2aa2SXXXXSXWMMMMMMMMMMMMMM@@MMMMM@WW@WBWMMMMWBW2i:;XSS2a2a222222222a2222222222222222222SSSSSSSSXXXXXX
S2S222aaaaaaa22aaaaaaaaaaaaaa222a2aa2aa2aZaS2a22X;;;;;r2Xr7X@MM@@@@WW@@@W@WWWWWW@@@WWW@W0MMMMMMMMMBa7;rXS222222aaa2Sa222a2a2222a22SSS2222222SSSXXXSXXX
S2222aaaaaa2aaaaaaaaZZZZaaaaaZaaZ2aaaaa2SSS22XrrXX2BMMMMMMMMM@WBW@@@@@@@@@WWWWWWBWW@WWWWW0B80MMM@MMMMMBXS2Z2SSS22222aa22222222222S222SSSSSSSSSSSXXSXXX
S2222aa222222aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa2aaaZZaaa27rXSa@MMMM@0aZ0MMMMM@WWWWWWWWWWWWWW@@@WBBBBBBZXX@MX.i@M@Z7aMMZ2ZZZa22aa22a22a22aa2aa22222aaS22SSXSSSSSSSSSS
222SS222aaaaZaa2aaaaaaaZaaaaaaaaaaZZaaa22X7XaZBMMM0Xi;:r222XS0@@@@WWWWWW@@WWWWWWWWWMMW0ZSSZ ;MM8. ;WS rBaiX2aaS2a2S2a22aaa2a22aaa2aaa2a2222SS2SSSSSSS
22aaaa22a22aaaa2aaa2aaaaaaZZZZZZZaa222SX778W@MMM8ri222SXr,.,720MM@WWWWWWWW@WWWWW@W0Z8WMMMWWM2 iBMMr Sr rSr00ZZ2aSSaa222aaa2222222aaa2222S2SS222SS2SX
2222a2a22aaaaaa2a2aaaZZaaaZZZZZZZZaZZSXS080MMM2,70BZ200aS: ,7X2MM@@WWWWWWWWWWW@W@MMWarXaBMMW2, .BMW :i,72:SZ0WZ22aa2Za22aaaaa222222222222222222222S
222aa2a222aa222222aaZaZaaaaaaZZaa2aSX20@MMMMB::M@ZBWMW7  XZZr;X8@MWWWWWWWWWWWWBWWBWMMW2Z,.BMM8  ;WB7r  ,i :SB8aa2S222aaaa2aa22a222222222222222S22
SSSSSS22a222222aaa22aaZaaaaZaaa2aZ222ZW@M@@W2a@@BMW8X. rBMBSS, :,aMM@WWBWWWW@WWWWWB0B@MMMMWB0WMB:  .X7ra2i :i .S08Zaa22ZZaaaaa222222222222222SS2S22
22SSS222222222222222a22a222Za2Za22XaB@MWB0W@B@M@Z22a28MM87;r ;i :rZMMWWWWWBW@@M@W@MWW@@@MMMW@@0XSr. iXrir;  ;; r8BS22aaaaaaaaa22222222S2SS222S22SS
S2SS222222SSS22S22aaa2aaaa2Za2a2S7ZMMMMWBWBWMW8778@MMMZX7rSXXZaSrrraW0W@WWBW@@BB08Z8B0Z0BWWB0BMMM2,.. .,i:ii;:. i7. :@0aaa22aaaaa222S22222S2SS222S222S
SSSSSS22XSS22SSSS2222aaaaaaa222XX8@@WWBBW@M@0ZZ0@MWW8r72ZB@0M@W0aSZWWWB@@@WBB80WW@B88WMWWWW@@W82ZBBZ;  ;: ::, iS: iZ8aaaaaaa2a2222222S2S2SSSSSS2SSS
S22SS2SSSSSSSSSSSS222aZa2ZZZ2XrS0M@WWWWW@WW08WMM@B88Z8MWWWWWB08822aXXZaBW@W@WBZXXSWWarB@@W0BWWM@ZSaZWMB ;Zi ,i, .X, X88a2aaaaa22222222S2SS222SSSSSXX
SSSXXSSSSSSSS22SSS22aaa2222S720@M@@@WWW@@WWW@@WWWBBW@MMMWWWWB@@0X2B@WBXSX2a0B@@@B2rSB000WMWBB8BW@B2r WM8i .:i SX  .iX882S2Sa222222222S2SSS2SSSSS2SS
XXSXSSSSSSSSSSSSSSSS2SS22SSXXBWWW@WW@M@WWW@@@@@WWWMMMMW0Z0BB0Sir2aXXS;,XaS72SS288W88ZZXS8@MWW@WWWMWXr;@M@MX;r, 7M@.:;.. :88Sa22S2222SS2SX22S2SSXXXSSSS
SSSS2S22222SSS22SS2a222222SaaZ8W@@W@M@BaWW@@W@@MMMBZZ8S7r;r2r72S;7Xi:ii:7S;7;;S;aW22M@WWW8WM8Z88XSBB7.irSWS0MWi :2S:;;. ;8a222S222SS22SX2SXSSSSXXXXSX
2SSS22222222SSSS2aaaaS2222S27a@M@W@@@B0B@M@WWWMBZZZ0ar;Xa8ZX;a2;r2i::;r;r:.rS772i70a2aB82XiaMB;7ZrXa8i iZa7B::XaX0 Si .:708a2SS22SSSSSS2SS22SSSSSSSS
SSSS22aaa222SSSS22222aa2S227rBM@W@WWB0WMWB8008aX2Z8ZX2a8Z2XXrri;7X:,:ii:ii, ,;rraS7Srr2B0BB ,MZ:2B.rWWi.i:X08S; BMZ;.aB,  7a2Z222S2S2SSSSSSSSSSXSXSSS
2SSS2222222aa2aaaaaaa2S2a2;;8M@W@MWWW@@000BWWBBBZSZa2SZZSSXSrXXXrr;;ii:,::i;:,::iW0aX7i.:rZW 27 MW MBSSiXMMS2 MM XMZ; :aSrXSSXSSSSSSSSSSSSSXXXSSS
SSXSS2SSSSS2222a2222a2222Xr0MM@WWBWBWWWB@W@M02aZ2SSSXaZSX2XS;X7Xr;;;ii:,,:iii:,. :a0Z;; iaZBX:8; @S ZM2@WWM@rM8 :M, ;ai72r ,aZ722SSSXS2SXXXSSSSSXXXXX
S2SS22SS22222SS22222S222S7aMM@@BW@WWWWWWW@W0S20SSaa8Z8a22XraX7r7r;iii::::i::::::. .XMX.: .;rXri2i,;: MW7S@WMM2XW; r: 7M7 .a; r02SSSSSSSSSSSSXXXXXXXSXX
SSSS22SS222SSSS222S222S27XWMWB@WWWWWWWWWW8aa8B0ZaZZ22XXXX7rX7;;77;iii::::,,:::,,,, ZM :, ,r7SiX;r2; ;Xi:,iiaW0@2i:.X2Mr :;.:0ZZaS22XSSSXXSXXXXXXXSXX
SSS2S222SSSSSSSSSSSSS2SSrZM@@WWWWWWWWWWW80WB8880Z22X2SX;rXX7i;77;ii::,,::::::::::,, 88:,. ,;r77,i2a,,i  ;  .MM; :irZ7:r2r,ir:X2SSSS2SXSXXXXXSXXXXXX
SS22SS2SSSS2222SS222SSS;r8MW@WWWWWWWWWBBWW080WWWB2XXX77XXrrXriiii::::,,::::,,,::,:.. 7ri,. ,i2S;XWBr2i;iZ: . ZMa ::a; ;.aZ:;8aaa2SS22SSSSSXXXSSXXXSX
XSSSSSSSSSS2222SSSSSSSSiZM@W@WBBW@WBBWWWWBW@BBBaaa7XSrr77XXr7r;iiiiii::::::::::,,,::,. .,,,,.  :rr8MB00X.27;S 0Ma;,Wi rS@BZi2aXS2XSSSSSSSXXXXXXXXSXX
XXSSSSSSSS2222222SS22S;iMMBBWWBBBBBBWWWWWWWWBBBB0S;;rrrrr77;;;;iii:::::::::,,,,::::,,,,..,,,,,,   7MZX2:.rXBX 2MW..0Xrii87XrS2Sa2XSXSXXXXXXSXXXXXSXX
XSSSSSSSSSSSS222SSSS7i;0M@WWWWWWW@@WWWWWWWBBBBW0aS7;;rr;r7rr;;;;;i:::::::::,,:::,,:,,,,:,,,.,.,:,,.  r77X,::XS72WMr,XX;ZSX;;i2ar7SSSXSXXXXXXXXXXXXX77
XXSXXSSSSS222SSS22SX;7WM@WWWWWWWWBWWWBBBBB0BBB8X;, ::. .:i;;;iii:iii:::,:::::::,,,,,,,,,,,,.,,,,.,,,  .ri,, i2270Z:.. 7W7 iX;SSS7rSSSSXXX7XX7XXXXX7X
XXXXSSSSSSSXSSSSSS2XrWMWWWWWBWWWBWWWWWB00BB0BWW@MMMWB8S;,  .i:::::::::::::::,::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:::,....,.. X@iiSi:X B@:i2SXaaa2S22SSSXXXXXXXXX7XXX
XXXXXXXXSSSSS2SSS2SrrM@WWWWWWWWWWW@@WB088BWWW@MMMMMMMMMMMM0X  ,::::,,::::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,MS,i.SWrBr X0SrS22S22XSSSXXXSXXXXXXXXX
7XXXXX7S2SX777XXXXriaMWWWWWWWWWWWWWB0000B@WWB08Z2ZaXS20MMMMMMWi  :i::::,,::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,,,:i, 0Z: rW0Z, SaXXX22SS2SSSSXXXSSSXXXXXXX
777XSSSXXXSSSSSXXXXX0MWWWWWWWWWWW@WB0BB0BB00B0Z27, .   rMM0MMMX .::,:::::,,,,,,,,,,,.,...,.,.,,,,,,:::,,:,:: :;r, 7MMSra77SSSSXSSSSSSSSXXXSSSXXSSXX
777XXXXSSXXXXSXXSX7S0@WWWWWWWWWW@W00BWW@MM@WBBW08Z2ZZ2S7: 7@W0B@@Z: :,,:,:,,,,,,,,,,,,,,.,.,.,..,,,,,,,,,,:::::,.S; SBX ZBSXXSXSXXSSXSXXXXXXXXXXXXX77
XXXXXXSXXXXXXXSXS7X2B@BWWWWW@WW@W0BBWWB00B@M0aaZWMMBSi,,:i;@MMW@@WWS .,i:::,:,,:,,...,,,..,,,,::,,:,,,,,:,:::::,.XX,, 7M2XSX2SSXSXSXXXXXXXSSXXXX7SXX
XXXXSXXXXS2SSXSXX7X28@W@WWWWWWWWBBBB8a7,...;8@MM@W@MMMMa2, :MMWW@MMBX::,,:::,,,::,,,,,,,,,.,,,,,,,:,,,:,:,::::::.S2: :@ZSXXXSSXXSXXXSSXXXXXX77XXXSXX
XXXXXXXXSXXXSSSXX7XSZ@WWBWWWB@@B0BB0Z2X;7XS8MM@MMMMMMMMMMMMB iM@BB080X;i::::,,,,,,,,,..,..,.,.,,,,.,,,,,,:,,,,::irZ7 .W@2W2XXXSXXSSSSSXXXX7XXXX77XXX7
XXXXXSSXXXXXXXSSXXSXZMWWBBWWWWB0B@@@M@WWMM@@W@WWi i2  SZMMMM;:M@BWB@ZXrii::::::,,,:.    . ..,::,:ii::,,,i,:iiZ, r@WW2;XSSXXXXXX7XXXX77777XX77XrX
7XXXXXXXXXXXX7XXXXXraMWWBBBW@W00W@0S;,   .iSBMMX   aM8MMMMM.:MWWBWZ2r:::::::,,,.  .,,      ....,,,,:i:i;;7 Z@@MBr72XSS7XXX77XXXX7X7777777Xr7
7777X7XXXXXXX7XXX77;X@WWWWBW@00BWW02X7;:i:, .iZMMMM8X. 2B0SS MB MM@W@ZS;,:,,,,,.,.,70MMMMMMMMMB88S;   .:::::,i;:;aM0WM2iXSS2SSSSSSXXXXXXX7XXr777777
77r777XX7XXXXXXXXXXrX@W0BW@WWZ0BWWB2Sr;:i:,,:. ,rSZS2BS,  rMM ;ZW@MBX:,:,,.,.:irX22S888B@MMMMMMMM@87i. .::, ir;70BBMWrrXXSXXSSXXXXXXXXXX7XX77X7rr7
rr7777X777XXXXXXXXX7iZMB88BM@280W0BaSr;:i:::i::.  .ii;rrii   r0W@2;.... .,:i;r7;:,,     iZ@MMMMMX : S2.rW@M@XiS22SSSXXXSSXXXXXX77XX7777XX7
rrrrr777r7r77XXXXXXX;r@MWW0W@S0BBB8SSX7,ii:,,:,::i:,.,,.,:::.i.:i7aBMW...,,,,:;;;;i:,.    ..i;i.   ,Z0:.i ;0X.8MWM8irrXSXXSSSSSSSSSXXX7XXXX77X77r
;;;;rrrrrrrr7777r77X;,SM@B0W8XBBBW0SSX7ii::::::::,.:ii:::::,,i;r7S28BZ ,...,,,,,...,,iXii..   .i:,,i.. ,87  WMSi0WMW7iS77X2SXSSXXXXX7777777XX777r77
;;;;;rrrrrr7777rr777Xi,BMB@MZXB00WB22X7ii:,,::::::::::i::::,ir;;Saaa2X,, ..,::,, ,X0@MMMMMMMMMM7 ;i,::..,Sr .MM7S@MW7rXaaSSSSXXXX77XX7777X777rrr7rrr
i;;;rrr;;rrrrrrrrrr7X7.SZ 8MW2B0BWB2X7r;ii::::::::,,::i:iii;r7XSSSaaXr,,.,,::,::,,,i7:   B0WMMMS2; :::,i, .0MZXWMMS;SSSSXSSXSSSXXXX7XXX7rr777r77r77
i;;;;r;rr7777rrrrrr7XX;,MM X8B00B0aX77r;iiii,,,::::::iiiii;;7XSZ00ar:.,.,,,,,,,:. ,:   @MMMMMMM02 .,,::. SM@SZMMZi72a2SSSSXXXXXXXX7XX7r7rr77rr7777
iiii;;i;;;;r77r777rrrrr,i2@WZ80BBWWZ2Xri;iiii::::::::::iii:;7X8@@0ZXi::,,,,::,,::,:;r2Za7 aZB@BX2MMMa7:,,, .WM0aBMZ777S2SX2SSXSSXXXXXXX7r77r777rr777r
iiiiiiii;;;;;rrrrrrr77rri2MWZB00WBBZSX7:;iiiiiii:::,i:::. iZWWMMZr;ii:,,,:::::,,,,,..i7a8aSi.. iX ,:::,:..7BBZBMWr7XXS2SS2SXXSXXXXXXXXX77rr77777XXrr
:iiiiiii;;;;;rrrrrrrrrrXi:,X000B0BB8a2S;iiiii::::i:,:.  :@M@WZri;::::,,:::::,::,,,,.. ,;2aS22;    .., :ZB80@WSrSSS2SSSXXXXXXX77XX7777777777r77X7r
::::::iiii;;;;;rrr;rr7;rri ZM000BBW0ZS7;rii;iiiiii::  8MMW0B87 i:::::::ii:::,:,,,,:,,,..    ..,.,.,,.,7X80M@2r72SSXXSSXXXXXXXXXXX7777777777777rrr
,:,,::::ii;;i;;;;;rr;rrrr:,B@0B0B0B0Z27;r:i;::iii,. 8MMW80B8WWS ,.,.,,,::::::,,,,,....,.,....,,.,,.,,.. i220a8SrrXSSSXXXXXX77XXXXXXXXXX77777X77r77rr
::::::iiiiiii;;;;;;r;r;;r:iMW00BBB008aS;;iiiii:,:: iMMWW00B0BWMMr ... ...:ii::,,,,,,,,,,,,,,.,..,.,,,::..:XXSaZSrXXXSSXXXXXSSSXXXXXSXXXXXXXX7r77777Xr;
,,:::,::iiiiiiiiiii;;r;;;.;MBBBWBB008a2r;iiiiii:ii XMM0BB00BW@@M;   .,iii,,::,,,,,,,,,,,,,,,.,.,,.., 8S:XXX77XXSSSXXXXXSSXXXXXX7777XXXXX77XXX77Xr7
,,,,,,::::iiiiiiiii;;r;;;.;MBBBW0B08aXX77;i;i,::i: aMMMWW@W0WWW8BZ;.:7r,::,:,:..,,..,,......,,.,. .,. aB:iSXr7XSXXXSXXXXXXXSXXXXX77X7777X7777777r7rr
,,,,:::::::::::ii:iii;ii; ;MWBBWBB88Za27Xr;riiriii: .2MMMMMMMMMMMZ;WMMM27:,,.:,.......,,,.....,..,X7 .Z8:iSSX7XX777XXXXSXXXXXX7XX777X7rrrr;rrrrrrrr;;
..,,,,,,,:,:::::iiiiiiii: :MBWWWW00ZZZSXSXrrr;;i;iii:     .,   aa;,..,.,.,......,..,,,,,::,.. ;2i iSSX77XXXXXXXSXXXXXXXX7777rrrrrrr;rrrrrrrr7rr
..,,,,,,,::::,,:::::iiiii M@BBBB00ZZa22aSr7ri:,:i;ri::::i,    ..   .:::,,,,,,,,,,..,,,,::..:ii; XaSXX7XXX7XXSXX7XXXX77777rrrrrrrrr;;ii;;i;rrrr
......,.,,,,,,,,::::,:::: @@BBB08ZaX;;X2XXSS2SZ2;     ,,::,.,,,,.,,,,:,,,,,,,.,,,,,,,::::,::, .rZ27777XXSXXXXX77XXXXX777rr;;rrr;rrr;;;;r;i;;;;;
........,.,,,,,,,,,:,,::. BBWBWWB2SXrr7;i;.XMMMMMMM@0Z8Ba   ...,,,:.:,,:,:::,:,,,,,,,,,,::::ii. :X8aXSSXSXXXXXX77XSXXXXXX77r7rrr77rrr;;;r;;;;;r;rrr
...,....,.,.,:,,::::,::. ZWWBBW0B8Z2XX;i,i 8MMMMMMMMM8ZBM0    ,:,,:::,,,,,,::::,,,,,,,,::i: ,SZa77X777XXXXXXXXXXXXXXXXXXX7rr77r;;rrrrrrr;;;r;;7rr
...........,,,..,,,,,..: M0ZWWW08a2S77;;;i.:2SXSSXX2@MMM@Z8r2aS7i .,,,,,:::::::::,,,:i::i:;r: raX7rrrr77r7rrr7777XXXXXXXXXX77rrrr777777r7r;rrrr;;;;
........,....,,,,,,,,:. SM0S0BBB8aaS7r;ir;. XMMB2;;  XMMMMZX7rr;. .,,:,::::::::,::,,::;i, ,SXX7XX777X7r7XXXXX7XXXXXXXXXXX7XX77777777rrr7rrr7r;rr;
... ....,....,......,,. .@MWZ8BWBaSSS77X77r;raMM@B207,   .;8MMMMMMX ..,,,,,:,:::,::::ii; ;aXXaX7rr77r77r777rrrr7X7XXXXXXXX77rr;rrrrrr7rr;;;;;;;;r;;
... ..............,.., aMBBWa8@W0a2rrrr;;r;;XMMMMW8SS;iii,    XMMM8r..,,,::::,::::iii:.iaaSX7777Xr;r7rr777rrr77r7XX7XXX777X;rrrrrr;;rr;;r;;;rr;;ii
...................... M@0WWa28@W0aXrri;i;;;,,;8MMMMM0rr;:Xrrr77,  ;BWX::::::::,::,,ii.,iSSrr7X7X7XX77XXX7XXXXXX7XXXX77XX777rrrrrrrr;rr;;r;i;;;;;;;;
... .........,,,,,.,, SMBBBBB8a0WBZ2XXir;;;;:.  .aMMMMMMaXSXi;i;:  :i;:,,,::,:i:,:,.r7rr;;rrrr777777777777X77777XX7r77X77r77rrrr777rrrrrrrrr;i;;;
.............,....... MMBWWBBW08B@B8aa77;;i,:,..    .XWW822X7;iii;:ii::::::,:::::,::;7;;;i;;;i;;rrrrrrrrrrr7rrr77777r777777777777r7r;rr;i;;;;;;;;;
.................... ,MW0BBB0BB0Z0BB8aXX;;i::,,,,..     ,ii:::::,:,::::,,,:::::::irr;i;;;;ir;;;rrr;;;r;;rrrrrrrr;;7777777X77rrrrr7rr;;;;;;rrrr;r;
..............,. ..  8MBBBBBBB0B0080B8aS;i;;i::::.......  ..,,::::::::::::::::,:iii;rri::i;;;;;;;;;;;;;;;rr;;;rrrrrrr77r7777777rrrrr7r7777rrrrrrrrrr
..... ....... .   :MMMBB00BWB0BBW0800Z2r;i:i:::,,,,,,.... ,.,,,,,:::ii::::::::iiii:iii:iiiiii;;;r;;;;;;;;rr;rrrrrr777777777rrr7777777777rrr7rrrrrrr;
.  .       BMM0WBWB00WB088BBWB0B0Sr: ..,,.,,:,,........,::,,,,:,,::::i;;i:::ii:::ii:iiiiii;i;;;;;;;;;;;rr;;rrrr;rrrr777rrrrrrrrrrr;;;rrr;;;rr;
     ..... iWMMM08WBBBBBBBB80BWBBBBW0aX: .....,,:,.,,,,.,,..,,:,,,iii;;;i,,:i:::i::::::i:iiiiii;ii;;;;;;;;rr;rrrr;rrr;r7rrr;rrrrr;;;;;;;rr;rr;;;
....,:::i;;rrri;@MMWMBa00BBBB00B0BBBB0BBBWWMBr   .,,,,,,,::,::,,:,::i;rX7r;:.:,,:,,:::::::::::iiiiii;ii;r;;;;;;rrrrrr;rrrrr7rrrrrrrrrr;;;;;;rr;;r;r;
,,::ii;;r;;;;;;ZMMBWMW28BBBBBB0BBB0BB00BBWBW@M@0S:   .,...... ,:i;XSXi,,,,..:,,,,,,,:,,,:::::::::iiiiii;;;;;;;r;rrrrr777r77rrrrrrrrr;;rrr;;r;;;;;;;
rr777rr;r;i;;rXWMWBW@W2ZWW00BBBBBBBBBBBBB0BWW@MM@WW0S:   .,irrXSX7i,. .i:,.,,,,,:,,,:::,,:,::::iiiiiiiiii;rrrrr;r77rrr7rrr7rrrrrrrrrrrrrr;;r;;;rri;
XX7;i:,::..iX7SMMWWW@W80WB00BB00BB00BB00000000BBWMMMMMM@MMMBZSXri..  ..,i; .,,,,,,,,,,,,,:,:,,:::::::iiiiiii;;;;;;;;;;rrrrrrrr;;rrr;rrrr;i;;;;i;;;ii;
aS77777XX0MMaXZM@WWWW@B0BB0BBBB00000BBBB80B088000BMMMMMMMai   ..,,.,,,::..,,:........,,,,,,,,,,,,,,,::,::::iiiiiiii;;rrrr;;;ri;;;;i;;;;;;iii;;;;;ii;
0000BWWBZMMMMZ8@WWWWW@W80B000BBBBBBB0BBBBWBWMMMMMMMZ:    .,:,..,,,, ,i ,..,,,,,,,...,,,,,,,,,,,,,,,,,:,::::iiii;;;;;;;;;;ri;i;iii;ii;;;;;;;;;;i;;
00WW088a2@M@MB0W@WW@W@@88BBBBBB00WW@MMMMMMMMW2i    .,:,,,:.,..,,,, MB .....,..,...........,....,..,,,,,,,:::i:iiiiiiiiii;ii;;ii:;i:i;;;;;;i;;i;;

808ZZ0B2aM@W@@W@WWBWW@MB0WBBBWMMMMMM@0S;     .,::,...,,...,,..., .MMB .,...............,...,,....,,,,,,::::::,::::iiiiiiiiiiiiiiiii;iii:iiiiiiii
BBZaZa2;ZM@WWM@@WWWWWWM@WWW@MMWaX:     ..,,,,,...,,,,,,,,,,...  7MMMM7 .................................,,,,,,,,,,,:::::::iiiiii::iiiiiiiii;iiiii
B8a2X7r:WM@@BWWWWW@WWW@@WB0aX7;. ,:::::::,,....,,..,,,::,,.,,,..  XMMMBBMM ..............................,,,,,.,,.,:,,,,,:::::::ii::::::iii::iiiiiii
BZS7rXS2@M@WWWWWWWWWWWW@@WBZ2XXrr;;iii:,::::,,,,,.,..,,,,,:.   0MMMW0BWMM , . .... ..............,......,.,,.,,,,,,,:,,::iii::::::::i:iiiiiiii;:ii
0XrX20@BB@M@W@@WWWWWWWBMM8SS2SXr;ii:::ii:::,,.,,,,,,,.,:,.  ;MMM@WBBWB@MB ,.. ....................................,,,,,,:,::::::::,,,::::::::::iiii
7i;X2ZZZaaWMWWWWWWWWWWW@Mai7X77r;iiiii:::::,,,,,,,,,,,.  ,WMMM00BW00BBMM ,..,.  ................. ................,.,,::,,:,,:,:,,,,:::,::::::::::
.ir7SS28Za0@W@W@@WWWWBWWMWi:rrX7;i;;;;ii:::::::,,,.   .ZMMMM0B00BB0BWMM. ...,,.. .. . ...............................,,,,,,,,,,::,,::,::,:,:iii::::
 X@ZZaa2XSaZW@WW@W@@WWW@MMr.;;77;ir;;;::,ii:i:,,   :8MMMMBBB008800B@M@  ......... ...... .........................,.,...,,,,,,,,,,,,:,,,:::::i:ii:
 @M8aaZZ0W0W@WWWWWWWWW@MMS i;77r:ii;r;;;ii:,   XMMMMM@WBBBB008880MMr  ........... ......................................,....,,,,,,:,::::::::::::
 XMW88000088W@W@WW@BWBW@M0 .rXSX77rrrr7ri.  2MMMMMWWWWWBBB0B8ZWMMM.  ............. ........ .. ....... ..............,..,,,,,,,,:,,,,,,::::::::::
  WMWWWWB008BMWW@BWWWBWWMM i;7rr;7X77i  .BMMMMM@WWWWWWWWBW0BWMM0   .. .......... .......................................,,,.,...,,,,,,,,,::::::
.. ;M@WBB00080M@W08WWWBBWMM ::::..,.. .ZMMMMWWW0WBBBB0BBaiMMMMZ  ................... ........ ..  . ............................,,,......,,,:::
  XWB0000000@WWB8BW@@WWMM .   i7aWMMMM@WWWWWBWWWWWBBWB0MMr   ....................... ...........................................,.,,...,,,,,,,,
Z; iB088888ZZWMB0B@BW@@WMM  WMMMMMMMMM@WBWBBWWWW@@WWBBW0M  ........................... ....................................................,..,,,
MMMMMM@@@@@@@0@WBBWB88BW@MMZ78MMMMW0WWWWWWBBWWBBWBBWWWW0BW0M .  ........................... .............. ..................................,,.,,,
WWW@@WWWWWWW@WWB0BWWWB00BW@MMMMMWaZWBB@@W@@@WWWBWWWWBBB00B0M . .. ................... ........ ...................................................,,,
WWWWWWWWBBBWWBBBB0BWW@@@B8B@WBWBB822Z80WBWWWBBBWBBBBBBBBBB0M. .., ...... ............. ........ ... ................................................,,
W@@WWWWWW@@@WWWWWWW@WWWWW@W@@WW@@M02S2ZWWW@@WBBBBBB0BBWBBWWMi .  ........................ ..,,. ...........................................,,,....,.
BWWB0BWWWWWWW@WW@@@WWWWWWWWW@WW@WWM@ZS2WWWWWBBBBW@MMMMMMMMMM; ,.......................  ......,. ........   ... ...  ... ........ ...... .......
BWWWWWWWWWWWW@WWW@WWWWWWWW@BB@WWWWMM@WBMMMMMMMMMMMM7     ... ..........................  .,.. ..................................................
WW@WW@WWWWWWWBW0Z0WWWWW@@WB0W@WWMMMMMMMMMMBZSXXXi.     ............. ................. .........................................................
WWWWWWWWWWWWWW@W0BWWW@@@B080W@WWM@         .......................................... ....  ..............................................
WWWWWWWWWWWWWWW@@@WWW@W08BBBWWWWMM    ......... ... ........................................ .,,,. .............................................
WWWWBWWWBBBBBBWWWWWWWWBBWWBWWWWW@MM  .......... . ....................................,.............,.  ............. ..... . ....................
WWWWBWWWWWWWWWWBBWW@WBWWWBBWWWWWWWMZ  ................................................,........... ,,,. .................. ................ .. ...
WWWWBWWWWWWWW@WWWWWWBBBBBBBWWWWWWWMMB. .............................................................. .,.............................................

embed src=”http://www.jimpunk.com/daily/nov/pop.mp3″ width=”100″ height=”50″ autoplay=”false”
Jerk In situ /for/ Mnemonic Psychedelic Unwritten Noise /for/ Kaleidoscope

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::: 8:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::: 7::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::.7 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::: ;X:;:::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::B XX7 :::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::.iXXS 0::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::Z;rXXXr ::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::@:::::::::::::::::::::::SSXSSSX:.:@@@WWWW@@:::::::::::::::::::::::
:::: @:::::::::::::::::::::X:;777XXX;,         .XW::::::::::::
:::: ::::::::::::::::Z:  :7XSSSSXXXXXXXXXXXXXXXXX77rr;,  7W:::::::
:::: @:::::::::::2. .i7XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;:XXSXX7r;:  7::::
::::,: :::::::B: .;7XXXXXXXXXXXXXXXSXXXXXXXXS2a2SX7:SZ0B0@:88ZZZX ::
::::,;; :::7 .i7XXXXXXXXXXXXXXX228888ZZaa2Z0BS7;XaZZ2SSX:7 27ii, i::
::::r:X;,.i7SSSXXXXXSSSXXXXXXXXSBS7r 7raXaB2:  :i        i:::
::::Bi7i   2BWB8aaaiSXXX77XXaZ, .,     X::::::::a    S:::::
::::a. r:::0   .i r22Z0::@::: :i.,,,,,,,,,.    X@::;r:::::::::::
:::: B::::::::W .:i2082X:    ,.,,,,,,,,,,,..     X::::::::::::
:::0 B:::::Bi  ;8:0:                .S::::::::::::::::
::: B::;  S::::::::::::WSi..   :i7SB@:::::::::BX  0:::::::::::::
::S X,i8:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Z ::::::::::::
::i:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

BETTER NEVER ASK THIS
* :)

Comments are closed.